Дворове, градини, паркове, хотели

Частни дворове

За да имате добре изглеждаща и доволна от своите стопани растителност, непременно трябва да помислите за инсталиране на автоматизирана поливна система, която посредтвом програматор ще подава на растенията необходимото количество вода в необходимото време.


Етапите през които трябва да минете за да бъде реализирана автоматизирана поливна система във вашия двор са следните:
             
Заснемане – този етап е необходим ако не разполагате с необходимата скица на вашия двор.
Заснемането се извършва от наш екип, който идва на място, прави оглед и нанася на чертеж опорните точки на вашия двор. Следва:
  
Проектирането, което върху вече готовия опорен план нанася необходимите елементи на поливната система. Проектът зависи от ползвания водоизточник и неговите параметри за дебит и налягане. След направа на проекта се изготвя пълна количествено стойностна сметка за използваните продукти и необходимите видове работи за изпълнение на проекта.
След одобрен проект от страна на инвеститора и подписан договор между страните се преминава към следващият етап
 
Изпълнение - по време на него  се пренасят данните от чертежа на терена, като отделните елементи на поливната система се трасират според одобрения проект.  Обектът се счита за приключен след подписване на двустранен приемо-предавателен  протокол.


Особено важна за правилното функциониране на поливната система е нейната профилактика и поддръжка. Два пъти годишно пролет и есен трябва да се проверяват всички елементи на системата. Есенно време, преди настъпването на минусовите температури е необходимо т.нар. зазимяване, което се изразява в източване на водата от тръбите.

Ваканционни комплекси

Поради по голямата обществена  натовареност на зелените площи в парковете и ваканционните комплекси изграждането на добре обмислена и изчислена автоматизирана поливна система е от изключителна важност.

Поради спецификата на този тип обекти правилно направеният проект може да Ви спести преразход на вода и да Ви осигури дългогодишна безаварийна експлоатация. Като една от фирмите с най-голям опит на пазара РБ ГРИЙН ООД може да Ви предложи индивидуално решение, съобразено с ландшафта, обществената експлоатация и Вашият бюджет.

За всяка проектирана от нас система ние поемаме ангажимента за гаранционно и извънгаранционна поддръжка.