Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
към Договори за продажба (доставка) на „РБ ГРИЙН“ ООД
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящите Общи условия (ОУ) са изготвени и установени на основание чл. 298 ал. 1 от Търговския закон от „РБ ГРИЙН“ ООД с ЕИК: 200688933 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Павел Красов 17.
1.3. Настоящите ОУ са приложими за всички продажби и доставки, извършвани на територията на Република България от „РБ ГРИЙН“ ООД на всякакви купувачи, в т.ч. физически или юридически лица, или неперсонифицирани обединения. Отклонение от настоящите ОУ се извършват изрично в писмена форма. Тези отклонения се конкретизират в анекс към настоящите общи условия и имат действие само за конкретната продажба. В този случай, при несъответствие между уговореното от страните и ОУ, има сила уговореното.
1.4. ОУ представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между Продавача и Купувача по договор за продажба (доставка).
 
II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА
2.1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача при условията и сроковете на настоящите ОУ правото на собственост върху продаваемата Стока, посочена конкретно в един от изброените по-долу документи (заявка/ фактура/ приемо-предавателен протокол/ стокова разписка) срещу цена, която Купувачът се задължава да му заплати по установения по-долу начин.
 
III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
3.1. Договорът за продажба, при липса на друг подписан от страните документ, се счита сключен с подписването от купувача и продавача на един от следните документи: потвърдена писмена поръчка за стоки, отправена от купувача към продавача; стокова разписка или фактура за продажба на стоките, издадени от продавача.
3.2. Документа трябва да съдържа следната информация: данни за купувача; адрес; лице за контакт; вид и количество на стоката. Дори и при липса на някое от посочените данни документа е валиден и обвързва Купувача.
3.3. Договорът се счита за сключен след като Продавачът потвърди на Купувача писмено, вкл. по електронна поща приемане на документа за продажба и неговата цена.
3.4. За потвърждаване на поръчката се счита и нейното изпълнение от продавача, при условията при които тя е направена от купувача.
 
IV. ДОСТАВКА
4.1. Срокът за извършване на доставката от страна на продавача е до 7 (седем) дни от датата на потвърждението на заявката и от получаване на 50% от цената, освен ако не е уговорен писмено друг срок за доставка и/или начин на плащане.
4.2. Купувачът има право да се откаже от договора, при виновна забава на доставката с повече от 10 (десет) работни дни, в който случай не може да предявява претенции срещу Продавача за претърпени вреди и пропуснати ползи.
4.3. Доставката се извършва франко склад на Продавача „РБ ГРИЙН“ ООД в гр. София или гр. Варна, освен ако не е уговорено друго.
4.4. Може да се уговори предаване на Стоката на друго място или на превозвач, като в тези случай рискът от погиването и повреждането й преминава върху Купувача от момента, в който стоката напусне склада на Продавача.
4.5. При получаване на стоката на мястото на доставката Купувачът или негов представител е длъжен да я провери по вид, количество и качество, както и да направи всичките си възражения за липси или недостатъци, за което се съставя констативен протокол. В случай, че Купувачът не е направил възражения при получаване на стоката, се счита че е приел стоката по вид, количество и качество съгласно уговореното.
4.6. Ако Купувача се откаже от доставката, след сключването на договора, Продавачът задържа платения аванс като неустойка.
4.7. Продавачът запазва собственосттта върху стокатадо нейното окончателно заплащане. Рискът от случайно погиване/повреждане и всякакви други рискове относно стоката преминават към Купувача с получаването й. При погиване/повреждане и настъпването на какъвто и да е друг риск относно стоката, Купувачът се задължава да заплати пълната стойност на съответната стока.
При възникването на евентуален спор между Купувача и трети лица във връзка със стоката, Продавачът няма отношение към този спор и не носи каквато и да е отговорност пред страните в тази връзка.
 
V.ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
5.1. Цената на стоката се вписва в потвърждение на заявката или в приемо-предавателен протокол, и/или във фактура на Продавача, и/или в стокова разписка въз основа на определените от Продавача цени на отделните видове стоки.
5.2. В обявените от Продавача цени не е включен данък върху добавената стойност, който се начислява допълнително с издаването на документ/фактура.
5.3. При липса на специално условие за отложено или предварително плащане, посочено в писмен договор, фактура или стокова разписка, купувачът заплаща цената в момента на доставката.
5.4. Плащането на цената се извършва в брой или по банков път по посочена от Продавача банкова сметка.
5.5. При неспазване на сроковете за плащане, продавачът може да изисква авансово плащане или да откаже следващи доставки, независимо, че е потвърдил поръчки на купувача, без да носи каквато и да е отговорност за това.
5.6. Купувачът дължи на Продавача неустойка за забава в размер на 0.05% от дължимата сума за всеки просрочен ден до пълното погасяване на задължението.
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
6.1. Продавачът има правото да получи договорената цена в установените срокове.
6.2. Продавачът е длъжен да предаде в установените срокове уговорената стока.
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
7.1. Купувачът е длъжен да изплати цената на стоката в размера, по начина и в сроковете, определени в настоящите общи условия или при допълнително и писмено уговорените ценови условия.
7.2. Купувачът е длъжен да получи и вземе стоката лично или да осигури свой представител за получаването й.
 
8.1. Рекламации за качество и количество на доставените стоки се приемат от Продавача само, когато са заявени писмено от Купувача при получаване на стоката по реда на настоящите общи условия.
8.2. Ако продавачът счете рекламационната претенция на Купувача за основателна, дефектната или погрешно предадената стока се подменя, а при рекламация за количества непредадените стоки се доставят допълнително.
8.3. Възражения и рекламации не се приемат, ако влошаването на качествата на стоката се дължи на неправилно товарене, транспорт, разтоварване от Купувача или неспазване на инструкциите за употреба и работа със съответните стоки.
 
ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1. Всички рискове и отговорности във връзка с особените изисквания за дейността на купувача са за негова сметка и продавачът не носи никаква отговорност или риск във връзка с неизпълнение от страна на купувача на нормативните разпоредби за осъществяване на неговата дейност.
9.2. Купувачът няма право да връща веднъж получена от него стока освен в случаите на уважена от страна на продавача рекламация по отношение на стоката.
9.3. За неуредените отношения от тези общи уловия се прилагат разпоредбите на българскототърговско и гражданско право.
9.4. Споровете между страните на основание чл. 91 от ГПК са подсъдни на Софийски районен съд или на Софийски градски съд.
 
 
Настоящите общи условия са утвърдени от Управителя на „РБ ГРИЙН“ ООД на 17 януари 2011 година.