Проекти

Проект за изграждане на мултифункционална детска площадка в с. Карапелит


Проектът за изграждане на мултифункционална детска площадка в с. Карапелит е финансиран по „Стратегията за местно развитие на МИГ Добричка“.
Проектното решение включва следните основни части:
1.     ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
2.     КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
3.     КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ
4.     ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
 
4.1.  ЗОНИРАНЕ ИГРИЩА
4.2.  ВЕРИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ
4.3.  ПРОЕКТ ЗА ЕЛ
4.4.  РАЗРЕЗ НАСТИЛКИ
4.5.  ДЕТАЙЛ ОГРАДА
4.6.  ДЕТАЙЛ ИВИЧЕН ФУНДАМЕНТ
 
Спортната площадка е с размери 25.00 м / 44.56 м. Тя е проектирана с полиуретанова настилка, с дебелина 1.5 см. Повърхността на настилката е разчертана така, че да могат да се упражняват три вида спорт, както е показано на фиг.1.
 

Предвижда се ограждане на терена с ажурна ограда, за да може да бъде контролиран достъпа до нея. Оградата ще бъде монтирана върху ивичен фундамент окрайчващ цялата площ на игрището. Самата ограда е предвидена от типа: стълбове с височина 4 м, фиксирани през 2.5 м разстояние един от друг и оградна мрежа опъната между тях.

Осветлението ще се изпълни с четири металхалогенни прожектора 250 W, монтирани от четирите края на площадката на височина 8.00 м.
Игрището е проектирано с двускатен с наклон от 0.5%. От двете му къси страни са предвидени линейни отводнители, чрез които ще става отвеждането на повърхностните води. Водата от линейните отводнители, трябва да се отведе чрез тръби ф110 и заусти в съществуващата канализация.