Ландшафтен дизайн

Проектиране

Преди изготвянето на проект се прави заснемане на територията предвидена за озеленяване. По този начин се класифицират и обобщават графично, особеностите и параметрите на терена , и се оформя  основата на бъдещият проект. Проектът има за цел да представи основната идея на проектанта за дизайн, организация и използване на пространствата, съобразена с изискванията на клиента. В него се съчетават композицията на алейната  мрежа с прилежащите архитектурни елементи, като сгради, беседки, перголи, фонтани, водни елементи и каскади. Обединяващо звено в ландшафния проект това е растителността.

Чрез правилен подбор на растителните видове се постига естествения кулорит и динамика на пространствата, обособяват се кътове за отдих и тематични кътове, отделят се функционалните зони.

Проектът е преходното звено, което отразява идеята преди тя да бъде реализирана на терена.

Пълният комплект от документи при изготвяне на ландшафтния проект включва:
  1. Обяснителна записка;
  2. Идеен проект;
  3. Дендрологичен проект;
  4. Посадъчна схема;
  5. Трасировъчен проект;
  6. Детайли и разрези;
  7. Проект за поливна система;
  8. 3D визуализации и перспективи;
  9. Количествена сметка.
В проектанския ни екип са включени лицензирани специалисти по архитектура, ландшафтна архитектура, геодезия и хидро строителство.